موسسات حسابرسي و اعضاي شاغل انفرادي موظف گرديده‌اند كه يك نسخه از  قراردادهای منعقده و نیز گزارش‌هاي حسابرسي  از جمله حسابرسي صورتهاي مالي، حسابرسي مالياتي و حسابرسي ويژه و ارزيابي سهام را ظرف مدت يك هفته پس از تاريخ صدور بصورت مستمر به جامعه ارسال نمايند.

نقل از سایت جامعه حسابداران رسمی ایران

+ نوشته شده توسط افشین نخبه فلاح در سه شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ و ساعت |
به اطلاع می رساند، سازمان حسابرسی در نظر دارد به استناد اساسنامه قانونی خود و در راستاي اجراي عملیات حسابرسي از خدمات حرفه ای حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسـمی ایران استفاده نماید، لذا اشخاص داوطلب واجد شرایط‌ می‌توانند اطلاعات مندرج در فرم پیوست را تکمیل و به همراه درخواست کتبی به دبیرخانه سازمان واقع در تهران- خیابان شهيد احمد قصیر- خیابان شهید احمدیان- پلاک7، صندوق پستی 479/14335 و يا به نشاني resume@audit.org.ir ارسال نمایند. مدارك دريافتي از تاريخ 15/10/1390 مورد بررسي و بهره برداري قرار مي گيرد.
نقل از سایت سازمان حسابرسی
+ نوشته شده توسط افشین نخبه فلاح در شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ و ساعت |